8วัน ทางรถ อรัญ-พนมเปญ-โฮจิมินต์–มุ่ยเน่-ญาจาง-ดาลัท-ปอยเปต

 DOWNLOAD  PROGRAM 

SKU : 8วัน ทางรถ อรัญ-พนมเปญ-โฮจิมินต์–มุ่ยเน่-ญาจาง-ดาลัท-ปอยเปต

Price

23,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 23,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore กัมพูชา - เวียดนาม

8 วัน 7 คืน โดยรถปรับอากาศ   

อรัญประเทศ - พนมเปญ - โฮจิมินต์ – มุ่ยเน่

ญาจาง -ดาลัท -ปอยเปต

ขั้นต่ำ 25 ท่านเดินทาง


วันแรก:   ปอยเปต – พระตะบอง – พนมเปญ        (-/L/D)    

วันที่2:     พนมเปญ – โฮจิมินห์ซิตี้      (B/L/D)   

วันที่3:     โฮจิมินห์ซิตี้ – มุ่ยเน่           (B/L/D)

วันที่4:     มุ่ยเน่ - ญาจาง City tour     (B/L/D)

วันที่5:     ญาจาง – ดาลัท City Tour     (B/L/D)

วันที่6:    DALAT – โฮจิมินห์ซิตี้     (B/L/D)

วันที่7:      โฮจิมินห์– กูจี – พนมเปญ    (B/L/D)  

วันที่8:    พนมเปญ – ปอยเปต      (B/L/-) 


อัตราค่าบริการรวม   

- ค่า STAMP VIP CAMBODIA – VIETNAM

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น   

 - ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน          

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ    

 - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา เวียดนามสำหรับต่างชาติ  

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน - ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น วันละ100 / วัน ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ไม่บังคับ)

- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

Visitors: 48,643