5วัน ญาจาง ( วินเพิร์ลแลนด์) - ดาลัด – มุยเน่ – โฮจิมินห์

  DOWNLOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : 5วัน ญาจาง ( วินเพิร์ลแลนด์) - ดาลัด – มุยเน่ – โฮจิมินห์

ราคา

15,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 15,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เวียดนาม 5 วัน 4 คืน

ญาจาง ( วินเพิร์ลแลนด์) - ดาลัด – มุยเน่ – โฮจิมินห์

วันแรก       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ญาจาง               (L/D)

วันที่สอง    ญาจาง ( วินเพิร์ลแลนด์)            (B/L/D)

วันที่สาม    ญาจาง – ดาลัด                    (B/L/D)

วันที่สี่ :      ดาลัด - มุยเน่                    (B/L/D)

วันที่ห้า      มุยเน่ - โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)               (B/L/D)


อัตราค่าบริการ ขั้นต่ำ 15 ท่าน 

ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน ใน 1 ห้อง ราคา ท่านละ                              15900 บาท

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ                                                                     4000 บาท

 

อัตราค่าบริการรวม

•  ไกด์ท้องถิ่น พูดไทย                                        • พาหนะดูแลส่วนตัว ตลอดการเดินทาง    

 • โรงแรม 1 ห้องพัก2-3 ท่าน รวม 4 คืน                • อาหารตามเมนูท้ายโปรแกรม   • น้ำดื่ม 

• ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้าน บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

• อาหารเครื่องดื่มนอกรายการ    • ค่าตั๋วเครื่องบิน

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม  • วีซ่ากรณีไม่ใช่ Passport ThaiVisitors: 33,165