4วัน ฮาลองเบย์ Bhaya Cruise เวียดนามเหนือ ฮานอย

  DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : 4วัน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ Bhaya Cruise

Price

13,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 13,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ Bhaya Cruise

4 วัน 3 คืน พักบนเรือ 1 คืน  พักฮานอย 2 คืน

Queen Cable Car -สวนสนุก Sun World Halong

กำหนดการเดินทาง   ได้ทุกวัน เช็คตารางเรือ 

รับสนามบินฮานอย   พิเศษ SEN BUFFLE 1 มื้อ


วันแรก             กรุงเทพฯ - ฮานอย (เย็น)

วันที่สอง          สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เมืองฮาลอง - Bhaya Cruise – พายเรือคายัค – ทำปอเปี๊ยะ

                        เวียดนาม – ตกปลาหมึก – พักบนเรือ Bhaya Cruise (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม          กิจกรรมออกกำลังกายเช้า – ถ้ำแห่งความลับ - นั่งกระเช้า Queen Cable Car - สวนสนุก (Sun World Halong Complex) - เมืองฮานอย (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่              ฮานอย (เช้า/-/-)


อัตราค่าบริการรวม

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ 

- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ - ค่าตั๋วเครื่องบิน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ ชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

CHILDREN POLICIES:  ยกเว้น ห้องเดี่ยวในเรือ สอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

-         •    Children above 9 years charged as adult

-         •    Children from 3 years to 8 years with bed charged 85%/adult

-         •    Children from 3 years to 8 years without bed charged 70%/adult

Visitors: 51,698