วังเวียง-เมืองเฟือง-3วัน-รับด่านหนองคาย

  DOWN LOAD PROGRAM

SKU : วังเวียง-เมืองเฟือง-3วัน-รับด่านหนองคาย

Price

9,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 9,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 3 วัน 2 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง นอนเมืองเฟือง 1 คืน วังเวียง 1 คืน 

วันแรก      รับสนามบิน อุดรธานี หรือ ด่าน หนองคาย – เวียงจันทน์ - เมืองเฟือง        (-/-/เย็น)

วันที่สอง     เมืองเฟือง – วังเวียง - บลูลากูน (Blue Lagoon)         (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม  วังเวียง – ถ้ำนางฟ้า - เวียงจันทน์ – อุดรธานี     (เช้า/กลางวัน/-)


NOTE เรือนแพเมืองเฟือง เป็นลักษณะแพ บรรยากาศ

การรับประทานอาหารจะเป็นอาหารสะอาดแบบท้องถิ่น

วังเวียง พัก รร ลิษา แกรนด์ โอเต็ล (Lisha Grand Hotel)หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


อัตรานี้รวม :

• ค่าที่พัก 2 คืน 

• ค่ายาพาหนะนำเที่ยวในประเทศลาว ตามเส้นทางที่ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายไทย) นำเที่ยวตามรายการ

• ค่าอากรท่องเที่ยวลาว

• ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

Visitors: 53,632