ญาจาง-ดาลัท 4 วัน

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : ญาจาง-ดาลัท 4 วัน

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ญาจาง-ดาลัท 4 วัน

วันแรก       สนามบินดอนเมือง– เมืองญาจาง- สวนสนุกวินเพิร์ล Vinpearl land     ( - / L / D )

วันที่สอง  สวนสนุกวินเพิร์ล-ญาจาง - ปราสาทโพนคร -วัดลองเซิน -โบสถ์หินญาจาง-ตลาดดัม-ร้าน SANEST -ตลาดไนท์บาร์ซ่า    ( B / L / D )

วันที่สาม   เมืองยาจาง-เมืองดาลัด-น้ำตกดาตันลา-บ้านเพี้ยน-พระราชวังฤดูร้อน- นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม-สวนแห่งแสงที่ดาลัด-ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต  

วันที่สี่       เมืองดาลัด-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-สถานีรถไฟฟ้าเก่า-วัดลิงเฟือก-วัดมีมังกร –ดาลัท-กรุงเทพ


ราคาทัวร์รวม

1.      ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ                    

2.      ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                                   

3.      ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ

4.      ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                                 

5.      ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Visitors: 53,636