เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-อุโมงกูจี 3วัน เริ่ม โฮจิมินห์ 4 ท่านเดินทาง

 DOWNLOAD  PROGRAM

รหัสสินค้า : 3d2nHcmcuchi-hcm

ราคา

11,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 11,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เวียดนามใต้ - โฮจิมินห์ - อุโมงกูจี

3 วัน 2 คืน พร้อมเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

วันแรก กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์                           เย็น 

 --.--  น.เหินฟ้าสู่มหานครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน  

--.-- น.เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม เป็นโบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อน และได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จากนั้น ชมที่ทำการไปรษณีย์ ก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสและได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียตนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของอดีตผู้นำประเทศโฮจิมินห์ มีการบริการทั้งการส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อการสะสม โปสการ์ด โทรศัพท์ระหว่างประเทศในอัตราค่าบริการมาตรฐาน  

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารช้อบปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่ที่พัก หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง อุโมงค์กูจี                                                    เช้า / กลางวัน/ เย็น 

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

--.-- น.นำท่านเดินทางสู่อุโมงค์กู่จี หรือเมืองใต้พิภพ อยู่ห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ประมาณ 40 กิโลเมตร สำหรับอุโมงค์กู่จี่เปรียบเสมือนที่มั่นหลักและที่มั่นสุดท้ายของทหารเวียกง ซึ่งเป็นกองกำลังของเวียตนามใต้ที่ไม่พอใจ และต่อต้านรัฐบาล โดยได้รับการจัดตั้งก่อสร้างขึ้นโดยคอมมิวนิสต์เวียตนามเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสู้รบในสมรภูมิเวียตนามใต้ การขยายกำลังของเวียดกงเป็นไปอย่างรวดเร็วจากการจัดตั้งปี พ.ศ. 2507 กองกำลังเวียดกงได้ขยายเป็นกว่า 30,000 คน การจัดโครงสร้างของเวียดกงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กำลังหลักปฏิบัติการ ภายใต้การบังคับบัญชาของคอมมิวนิสต์ใต้ (เวียตนาม) กองโจรเต็มรูปแบบ จัดกำลังขนาดกองร้อยทำงานกันในระดับจังหวัด และ กำลังทหารบ้านป้องกันตนเอง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยขนาดหมู่และหมวดซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันหมู่บ้าน โดยหลักการแล้วเวียดกงถือว่าเป็นกำลังกองโจร ไม่มีเครื่องแบบ การแต่งกายจะใช้เสื้อผ้าแบบชาวบ้านทั่วไป แล้วแฝงตัวให้เข้ากับพื้นที่เมื่อภารกิจสำเร็จ เวียดกงจะใช้ยุทธวิถีตีหัวเข้าบ้าน เวียดกงได้รับชัยชนะอย่างงดงามในปี พ.ศ. 2506 เมื่อสามารถสร้างความสูญเสียอย่างมากต่อทหารเวียตนามใต้ เวียดกงยังมีส่วนร่วมสำคัญต่อปฏิบัติการรุก โดยเข้าโจมตีอำเภอและเมืองต่างๆ ของเวียตนามใต้ เมื่อต้นปี พ.ศ.2511ในเวลาต่อมากองทัพประชาชนเวียตนามเหนือ ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่เวียดกง จนสิ้นสุดสงครามใน ปีพ.ศ. 2518 เวียตนามรวมตัวกันได้เป็นหนึ่งเดียว เวียดกงจึงลดบทบาทลง โดยหลังสงครามทหารเวียดกง ที่เหลือได้ถูกรวมเข้ากับกองทัพประชาชนเวียตนาม พร้อมชมวีดีีทัศน์ ภาพเหตุการณ์ในอดีต ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศยามศึกสงครามโดยให้ท่านได้ลงไปในอุโมงค์ พร้อมทั้งชิมอาหารของชาวเวียตกงยามสงคราม 

 เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

--.-- น.ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมิน จากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการช้อปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดเบนถั่นตั้งอยู่บนถนนเลเลย (Le Loi) ใกล้ๆ กับจัตุรัสโฮจิมินห์ ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง เป้ นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ ไปจนถึงอาหารสด และดอกไม้ ราคาไม่แพง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชองชาวจีน ย่านไชน่าทาว และชมวัดเทียนฮวา (Thien Hau)  

--.-- น.นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืนเคล้า คลอเสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม


 วันที่สามโฮจิมินห์ - กู๋จี - กรุงเทพฯ                                 เช้า / กลางวัน/ เย็น  

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

--.-- น.ชม ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ (Reunification Palace) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเรียกกันว่าทองยัด และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นทำเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทำเนียบนโรดม (Norodom Palace) ซึ่งมีอายุย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2411 หลังจากที่ข้อตกลงเจนีวานำจุดจบมาสู่การยึดครองของฝรั่งเศส โงดินห์เดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ได้พำนักอยู่ในทำเนียบแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2506 ทำเนียบนี้ถูกทิ้งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนาใต้และได้มีการสร้างอาคารใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ ทำเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) ขึ้นแทนที่โครงสร้างเก่าถูกทำลาย อาคารปัจจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิคชาวเวียตนามผู้สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองกำลังคอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนขบวนรถถังเข้าชนประตูเหล็กด้านหน้าของทำเนียบและโค่นรัฐบาลเวียตนามใต้ลง ทุกวันที่ทำเนียบเดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เสมือนสภาพเดิมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ซึ่งรัฐบาลเวียตนามใต้ประกาศยอมแพ้และห้องเล็กถูกใช้สำหรับการบรรยายสรุปประจำวันทางทหาร ในระหว่างช่วงก่อนที่รัฐบาลเวียตนามใต้จะถูกโค่น ส่วนชั้นที่สองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง และห้องรับรองของประธานาธิบดีเทียว ซึ่งเพียบพร้อมด้วยห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และห้องสวดมนต์แบบคาทอลิค ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นที่สี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัวและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจากที่นี่จะสมารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของถนนเลหย่วน (Le Duan Boulevard) ได้เป็นอย่างดี ด้านหลังทำเนียบเป็นสาธารณะกงเวียดวันฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสบายตา ด้านหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั้นไว้ด้วยสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่งที่ร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่ บริเวณด้านหนึ่งใกล้กับถนนไทวันลุง (Thai Van Lung) สำนักงานของโครงการอพยพอย่างมีระเบียบของอเมริกัน (American Orderly Departure Program) ซึ่งตั้งอยู่ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กลูกครึ่งอเมริกัน-เอเชีย และผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่บริเวณใกล้ๆ นั้น  --.-- น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่สนามบินนครโฮจิมินห์เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ  

--.-- น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  

 --.-- น.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจ

อัตรานี้รวม 

- ค่าโรงแรมสำหรับ 2 คืน พักห้องคู่ 

- อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ  (เมนูมาตรฐานของทัวร์ทั่วไป รวม มื้อค่ำ 1 มื้อบนเรือ หรือ บุฟเฟ่ย์ที่ร้านอาหาร)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ายานพาหนะและมัคคุเทศน์ที่จะบริการตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์-กรุงเทพ และค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำ On arrival (เฉพาะหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติเท่านั้น) 

- Surcharge for peak season: X-mas, New Year Eve, Lunar New Year 4th Feb – 13th Feb, Independence Day (31 Aug-03 Sep) (at 20 % land as above)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง ๆ เป็นต้นค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ที่ไม่ได้ระบุบไว้ในรายการ 

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

- ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย วันละ 3 $ / ท่าน

- ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม


เอกสารประกอบการเดินทาง (ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.) กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง

2.) ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร

การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ จำกัด

3.) แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย


การยกเลิกทัวร์

ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท

ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์

ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

Visitors: 27,691