เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน เริ่ม สนามบินเดนปาซาร์

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : 4daysBali

ราคา

12,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 12,000.00 ฿

เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน

สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี   ชมวิหารอูลูวาตู สวนพระวิษณุ

 OPEN AIR VW SAFARI RIDE คินตามานี น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ทะเลสาบบาตูร์  

ชมวิหารหลวงตามัน อายุน วิหารทานาล้อท เบดูกัล  ทะเลสาบบราตัน

ออกเดินทางได้ทุกวัน วันนี้ – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566


วันแรก           กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ (บาหลี) - GWK PARK – วัดอูลูวาตู       (อาหารกลางวัน / เย็น)

วันที่สอง        วัดเบซากี – คินตามณี – ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาตูร์ – กาแฟบาหลี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์   (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

วันที่สาม         นั่งรถโฟล์ค OPEN AIR VW SAFARI RIDE – ปุระ อุลุนดานู บราตัน – PELAGA ECO PARK -วิหารทานาล็อต     (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สี่             บาหลี – กรุงเทพฯ    ( เช้า/-/- )


อัตราค่าบริการนี้รวม             

ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  

ค่าอาหาร ทุกมื้อตามที่ระบุตามรายการ

ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

OPEN AIR VOLK SWAGEN นำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว  

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 27,702