บาหลี นูซา เปอนิดา 5 วัน รับสนามบินเดนปาซาร์

DOWN LOAD PROGRAM 

SKU : 5dบาหลี-นูซา

Price

15,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 15,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

บาหลี – นูซา เปอนิดา 5 วัน 4 คืน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดเส้นทาง ไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ  

GWK Park วัดอูลูวาตู วัดเบซากี คินตามณี ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาตูร์ นาขั้นบันได

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ NUSA PENIDA ISLAND  KELINGKING BEACH BROKEN BEACH

เบดูกูล ทะเลสาบบราตัน ดานู บราตัน วัดเม็งวี วิหารทานาล็อต  


วันแรก:    เดนปาซาร์ (บาหลี) - GWK Parkวัดอูลูวาตู    (กลางวัน / เย็น)

วันที่สอง: วัดเบซากี – คินตามณี – ทะเลสาบบาตูร์ – นาขั้นบันได – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  (เช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สาม: NUSA PENIDA ISLAND – KELINGKING BEACH – BROKEN BEACH  ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สี่:   เบดูกูล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลุน ดานู บราตัน –วัดเม็งวี – วิหารทานาล็อต    (เช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่ห้า: เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ          (อาหารเช้า)


อัตราค่าบริการนี้รวม             

ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน  

ค่าเรือสาธารณะ ข้ามไป – กลับ บาหลี - เกาะนูซา เปอนิด้า 

ค่าโล้ชิงช้า ที่ Pelaga Eco Park 

ค่าอาหาร ทุกมื้อตามที่ระบุตามรายการ

ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว  

Visitors: 53,629