4D-JOGJA - BOROBUDUR - PRAMBANAN

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : 4D-JOGJA - BOROBUDUR - PRAMBANAN

Price

12,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 12,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

JOGJA - BOROBUDUR - PRAMBANAN 

4 วัน  ย็อกยาการ์ต้า – พราห์มบานัน

บุโรพุทโธ – เม็นดุต – วังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ 

 (เดินทางเอง ไปพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ที่สนามบินเมืองย็อกยาการ์ต้า)


วันแรก          กรุงเทพฯ – ย็อกยาการ์ต้า             (เย็น)

วันที่สอง         พระราชวังสุลต่าน-หุ่นเงา หรือ วายังกุลิต-ปราสาทสวนน้ำ - วัดปะวน-                        

                      วัดเมดุต -บุโรพุทโธ               (เช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สาม         วัดพรามนันต์-เทวลัยปรัมบานัน - ถนนมาลิโอโบโร่         (เช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สี่             ย็อกยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ          (อาหารเช้า)


ขั้นต่ำ 15 ท่าน เดินทาง

3 Star 12500 bath  Singsupplement 3500 bath

3 stars     Hotel  H Boutique hotel yogyakarta    

www.boutiquehoteljogja.com


4 Star 13500 bath  Singsupplement 4500 bath

4 Stars     Hotel Santika Premiere Yogyakarta  

www.mysantika.com

 

   

อัตราค่าบริการนี้รวม  

ค่าโรงแรมที่พัก  3 คืน  

ค่าอาหาร ตามที่ระบุตามรายการ

ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และการแสดงต่าง ๆ ตามรายการ

น้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวด ต่อวัน  (ระหว่างทัวร์)

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม         

ตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 

Visitors: 53,632