5วัน สุราบาย่า – ภูเขาไฟโบรโม่ รับสนามบิน

 DOWN LOAD PROGRAM 

SKU : สุราบาย่า – ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิต Volcano

Explore Fiery of Volcano Soft Adventure 5 วัน 4 คืน

สุราบาย่า – ภูเขาไฟโบรโม่ - ภูเขาไฟคาวาอีเจี้ยน – บาหลี

วันแรก          สุราบายา - โบรโม่        ( กลางวัน / เย็น)

วันที่สอง       โบรโม่ – KETAPANG (BANYUWANGI)          (เช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สาม        ภูเขาไฟคาวา อีเจี้ยน เปลวไฟสีฟ้า – KETAPANG – เกาะบาหลี - อูบุด   ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สี่             บาหลี         (อาหารเช้า แบบกล่อง / กลางวัน / เย็น)

วันที่ห้า          บาหลี    (อาหารเช้า / กลางวัน)

อัตรานี้รวม       ค่าห้องพักพร้อมอาหารเช้า 1 คืน ที่โบรโม่

ค่าห้องพักพร้อมอาหารเช้า 1 คืน ที่ เมือง BANYUWANGI

ค่าห้องพักพร้อมอาหารเช้า 1 คืน ที่ อูบุด  

ค่าห้องพักพร้อมอาหารเช้า 1 คืน ที่ เซมินยัค

ค่ารถปรับอากาศรับ / ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ  (เกาะชวา 1 คัน // บาหลี 1 คัน)

ค่ารถ 4WD ที่โบรโม่ 

ค่านั่งม้า ที่โบรโม่ 

ค่ารถ จากที่พัก ที่ KETAPANG   ไป คาวาอีเจี้ยน

ค่าเรือเฟอร์รี่ จาก BANYUWANGI มาที่ GILIMANUK

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 

ค่าเข้า Mount Bromo, Mount Ijen 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ดูแลท่าน ระหว่างท่องเที่ยวที่ สุราบายา, โบรโม่, คาวาอีเจี้ยน และ บาหลี

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ 1,000,000 บาท 

Visitors: 45,671