บาหลี - ลาบวน บาโจ - เกาะฟลอเรส-เกาะมังกรโคโมโด 5วัน4คืน

 DOWN LOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : บาหลี - ลาบวน บาโจ - เกาะฟลอเรส-เกาะมังกรโคโมโด 5วัน4คืน

ราคา

23,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 23,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Explore Soft Adventure – Premium Program

บาหลี - ลาบวน บาโจ (LABUAN BAJO) เกาะฟลอเรส

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะมังกรโคโมโด(Komodo National Park) 5 วัน 4 คืน


รายละเอียดการเดินทาง: ออกเดินทางได้ทุกวัน  ภายใน มิถุนายน - สิงหาคม 2566

วันแรก   กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ (บาหลี) – GWK PARK – วัดอูลูวาตู      (-/กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง       บาหลี – ลาบาน บาโจ         (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม      เกาะโคโมโด – หาดทรายสีชมพู – ดำน้ำ SNORKEL    (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 วันที่สี่        ลาบวน บาโจ – บาหลี             (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่ห้า         บาหลี - กรุงเทพฯ          (เช้า/กลางวัน/-)

อัตรานี้รวม       

- โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (รวม 4 คืน)

-  อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

-  รถตู้ หรือรถบัส นำเที่ยวตลอดรายการ ที่ ลาบวนบาโจ และบาหลี (เมืองละคัน)

- ค่าเรือสปีดโบ๊ต เฉพาะคณะ  ไปหมู่เกาะโคโมโด

-  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

-  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)  ดูและท่านระหว่างการท่องเที่ยวใน ลาบวนบาโจ และบาหลี (เมืองละ 1 คน)


อัตรานี้ไม่รวม

-         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตลอดเส้นทาง  กรุงเทพ-บาหลี และ เที่ยวบินในประเทศ

-         ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-         ทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ

-         ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

-         ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 

***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ได้ 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เอกสารประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (อย่างน้อย 2 เข็ม) หรือวัคซีนพาสปอร์ต

 


Visitors: 14,821