จาการ์ต้า-บันดุง-4วัน-รับสนามบินจาร์การ์ต้า

   DOWN LOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : จาการ์ต้า-บันดุง-4วัน

ราคา

15,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 15,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Explorer ชวาตะวันตก จาการ์ต้า

บันดุง นครปารีสแห่งชวา 4 วัน 3 คืน

 วันแรก          กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า         ( กลางวัน / เย็น)

วันที่สอง          จาการ์ต้า - บันดุง         (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

วันที่สาม          บันดุง     ( เช้า / กลางวัน / เย็น) 

วันที่สี่             บันดุง - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ   ( เช้า)

อัตราค่าบริการนี้รวม      

ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน   

ค่าอาหาร ทุกมื้อตามที่ระบุตามรายการ 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)

ค่ารถรับส่งท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

Visitors: 40,734