ซุมซวากุมพระตะบอง 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : 4d3nพระตะบอง

ราคา

9,900.00 ฿


10,900.00 ฿

 (-9%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ซุม ซวา กุม พระตะบอง 4 วัน

ชมปราสาทบานอน – ปราสาทเอกพนม

พบการผจญภัย BAMBOO TRAIN 4 วัน 3 คืน

(เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ) 

พิเศษ !!! ชิมไวน์ไร่องุ่นพระตะบอง


กำหนดวันเดินทาง: สอบถามเจ้าหน้าที่

วันที่ 1 .  กรุงเทพ – พระตะบอง – วัดช้างเผือก – ศาลากลาง            (กลางวัน/เย็น)

 

 04.30 น.      พร้อมกัน ณ จุดนัดเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  

08.00 น.      ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้า เมือง                    

                    ข้ามด่านสู่  ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านออกเดินทางจากเมืองปอยเปตผ่านเมืองศรีโสภณ โดยรถปรับอากาศ     

11.00น.       ถึงเมืองพระตะบอง รับประทานอาหารเที่ยง เป็นภัตาคารอาหารท้องถิ่น

13.00น.       หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเข้าชมวัดช้างเผือกหรือวัดดำเริยซอ เป็นวัดในตระกูลอภัยภูเบร

                     ที่สำคัญแห่งหนึ่งในพระตะบอง ร่องรอยที่เห็นมีตราสัญลักษณ์ เหนือกรอบประตูด้านหน้าและหลัง

                     พระอุโบสถ ตรานั้นเป็นตราแผ่นดิoรัชกาลที่ 5 แห่งพระราชอาณาจักรสยาม 

                     ต่อจาก นั้นข้าชมศาลาว่าการเมือง อาคารคู่แฝดตึกเจ้าพระยา  อภัยภูเบศร

                     จ.ปราจีนบุรี ต้นแบบที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมุหเทศาภิบาลมณฑล บูรพา นำมาสร้างเป็นศาลากลาง.

17.00น.       รับประทานอาหารมื้อเย็น  18.00น.   รับประทานอาหารแล้ว พาทุกท่านเข้า check in ที่โรงแรม พัก      

                     ผ่อนตามอัทธยาศัย.

วันที่ 2.           พระตะบอง – ปราสาทบานอน – แวะไร่องุ่น – ปราสาทเอกพนม             (เช้า/กลางวัน/เย็น )

08.00น.       หลังจากรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเยี่ยมชมปราสาทบานอนในอีกยุคหนึ่งที่สร้างเมือปี ค.ศ.1000                      

                     กว่าปราสาทบานอน หรือวัดบานอนเป็นสถาปัตยกรรมของศตวรรษ ที่ 11 กลาง และจุดสิ้นสุดของ                    

                     ศตวรรษที่ 12 การสร้างวัดบานอนถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมัน 1 ปัจจุบัน เป็นสถานที่สำคัญทาง

                    วัฒนธรรม ของประเทศ กัมพูชาเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและขึ้นชื่อของพระตะบอง

                    โดยปราสาทบานอนมีหินในการสร้างปราสาทบนภูเขา ตัวปราสาทยังคงสมบูรณ์ มีลวดลายการแกะ

                    สลักของหิน รวมถึงรูปการแกะสลักนางอัปสราที่มีบนตัวปราสาทการขึ้นไปชมนั้น

                     ต้องเดินขึ้นบันไดหินสร้างอยู่บนภูเขาสูง 400 เมตร เป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวกันแต่ต้อง

                     เดินขึ้นบันไดกว่า300 ขั้นตัวปราสาทสร้างอยู่บนยอดเขา พอขากลับจากปราสาทระหว่างทาง

                     แวะไร่องุ่น เป็นไร่องุ่นพันธุ์ต่างประเทศ และมีโรงงานผลิตไวน์ ซึ่งเป็นไวน์ที่มีคุณภาพเยี่ยมและราคาถูก

                     สามารถเที่ยวสวนองุ่นและชิมไวน์พระตะบอง และให้ท่านชิมไวน์ที่รสชาติแสน อร่อย ต่อจากนั้นแวะ

                     หมู่บ้านปลาร้า ที่ทำมาจากปลาน้ำจืดจากแม่น้ำสังแกชาวบ้านทำอุตสาหกรรมการถนอมอาหารปลา

                     ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจน ถึงระดับชุมชน แม่น้ำสังแกเป็นแม่น้ำที่ไหลไปทะเลสาบ

                     เขมร จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ปลาหลากหลายชนิด จนกลายเป็นสินค้าปลาขึ้นชื่อของพระตะบอง

13.00น.       รับประทานอาหารมื้อกลางวัน อาหารภัตตาคารท้องถิ่น

14.00น.      หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พาท่านชมปราสาทเอกพนมที่มีความโดดเด่น ปราสาทเอกพนม                         

                    สร้างขึ้น ตั้งแต่สมัย

                    พระนครซึ่งมีอายุพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งสร้างในยุคของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ณ ปัจจุบันปราสาทเอกพนม                  

                    ยังมีสภาพ สมบูรณ์อยู่ ภาพแกะสลักยังคมชัดอยู่เลย ปราสาทนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ศาสนาฮินดู

                   ปัจจุบันมีวัดหลังหนึ่งที่ถูกสร้างไว้ ณ บริเวณปราสาทนี้เช่นกัน.. ตามเส้นทางสู้ปราสาทเอกพนม

                   จากเมืองพระตะบองโดยผ่านชุมชนต่าง ๆ 

17.00น.      รับประทานอาหารมื้อเย็น   18.00น.       พาท่านกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัทธยาศัย.

วันที่ 3.       พระตะบอง – อนุสาวรีย์พญาตะบองขยุง – Bamboo train – กลับปอยเปต          (เช้า/กลางวัน/เย็น)

08.00น.      บประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พาท่านไปเยือน "อนุสาวรีย์พญาตะบองขยุง" (Kranhoung Stick King)               

                    เป็นรูปปั้นพญาตะบองขยุงถือกระบอง ปัจจุบันอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองพระตะบอง

10.00น.      นำท่านลองประสบการณ์ใหม่ ๆ กับ Bamboo train"รถไฟไม้ไผ่" กลางทุ่งที่ชนบทอันสวยงามเปี่ยมล้น             

                    ด้วยธรรมชาติแห่งจังหวัด พระตะบอง รถไฟไม้ไผ่วิ่งระยะทางประมาณ 7 กม. สามารถนั่งได้ 5 ท่านรวม

                    ทั้งคนขับต่อ 1 คันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในเมืองพระตะบองแห่ง นี้

                    จนมีคำว่า "หากมาพระตะบอง                           แล้วไม่ได้นั่งรถไฟ

                    ไม้ไผ่เหมือนกันว่ามาไม่ถึง" .. นอกจากนั้นรถไฟไม้ไผ่เป็นพาหนะของชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่แถ่วนั้น                     อีกด้วย

                     ( หมายเหตุ เด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ขวบและผู้อาวุโสสุขภาพไม่แข็งแรงไม่ควรขึ้น )

12.00น.       รับประทานอาหารมื้อเที่ยง อาหารภัตตาคารท้องถิ่น

13.00น.       ช่วงบ่ายพาท่านแวะช๊อป ตลาดซานัด ตลาดใหญ่พระตะบอง เป็นตลาดที่ใหญ่และคนกัมพูชาจะเรียก                     ว่าตลาดคนรวย

                     ตลาดที่นี่จะเริ่มคึกคักกันตั้งแต่ช่วงสาย ประมาณ 08.00 น. ในตลาดซานัดส่วนใหญ่ของจะขายเป็นพวกเสื้อผ้า กระเป๋า

          ของใช้ไม้สอย ทองคำ ขนมหวาน ผัก ผลไม้ ปลา หมู มีเหมือนกับตลาดบัว แต่พวกของสดในช่วงเช้าจะมีน้อยกว่า

17.00น.            รับประทานอาหารมื้อเย็น    18.00น.            พาท่านกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัทธยาศัย.

วันที่ 4.            พระตะบอง – สถานีรถไฟพระตะบอง – city tour – วัดสำรอง – กลับปอยเปต                (เช้า/กลางวัน)

08.00น.            หลังรับประทานเช้าที่โรงแรม check out ออกเดินทางไปแวะถ่ายรูปที่สถานีรถไฟพระตะบอง 

10.00น.            นำท่านไปวัดสำรอง เป็นวัดเก่าแก่ แห่งหนึ่งในพระตะบอง ในวัดมีสิ่งปลูกสร้างภายในวัดแบบพุทธ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

          มากมายการตกแต่งตามสถานที่ภายในวัดอาทิทางเข้าอุโบสถ์หลังเก่าเหมือนกับทางเข้า นคร ธม ในวัดยังมีเหมือนกับ

          ปราสาทหลังเก่าไม่ใหญ่มาก แต่สูงโดยมีต้นไม้เล็กใหญ่เกาะขึ้นตามตัวปราสาทเหมือนกับว่ามีมานานแล้ว จากคำบอกเล่า

          ของคนที่นี่บอกว่าไม่แน่ชัดว่าใครสร้าง แต่นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านนิยมมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และใน

          วัดสำรองแห่งนี้เป็นที่เก็บอัฐิของประชาชนกัมพูชาที่ไปอาศัยอยู่ในต่าง ประเทศสมัยสงครามเขมร

12.00น.            รับประทานอาหารมื้อเที่ยง อาหารภัตตาคารท้องถิ่น หลังจากนั้น เดินทางกลับสู่ชายแดนปอยเปต 

16.00 น.           ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อ

                         สินค้าที่ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ

17.00 น.           ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  21.00 น.โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

 อัตราค่าบริการรวม  

 

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง   

 

- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

 

- ค่าที่พัก 3  คืน โรงแรมระดับมาตราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน

 

 - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)                     

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (1500 บาท)

 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ    

 

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน    

 

 - ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้  

 

- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย

 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)  

 

- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น  ท่านละ  200  บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย   บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว 

 

เอกสารการทำวีซ่า (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)

 

1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

 

การนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสาร ในกรุงเทพหรือ ส่งเอกสาร ที่ บริษัท

 

 อินโดไชน่าเอ็กซพลอเรอร์ (ประเทศไทย) 

 

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง    การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  4,000 บาท  

 

พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport  มาที่ 02-8149587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท   ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่   บริษัทแจ้งรับเอกสาร  

 

หมายเหตุ  :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 DOWNLOAD PROGRAM