4 วัน พระตะบอง – เสียมเรียม รับด่านอรัญประเทศ

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : 4d3nพระตะบอง-เสียมเรียบ

Price

15,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 15,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock


Explore Soft Adventure ...พระตะบอง – เสียมเรียม 4 วัน

ชมปราสาทบานอน – ปราสาทเอกพนม พบการผจญภัย BAMBOO TRAIN 

นครวัตร นครธม โตเลสาป รับด่านอรัญประเทศ


วันแรก อรัญประเทศ - ปอยเปต – พระตะบอง - ปราสาทบานอน - พนมสำเภอ (-/เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง  พระตะบอง – Bamboo train – city tour – วัดสำรอง – เสียมเรียบ   (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง    (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สี่ โตนเลสาบ -ช้อปปิ้งตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย       (เช้า/เที่ยง/-)

ค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น    - ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน          - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)  

Visitors: 45,671