ซุม ซวา กุม พระตะบอง 3 วัน

DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 3d2nพระตะบอง

Price

8,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ซุม ซวา กุม ..พระตะบอง 3 วัน

ชมปราสาทบานอน – ปราสาทเอกพนม – วัดช้างเผือก 

3 วัน 2 คืน(เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ)

พิเศษ !!! ชิมไวน์ไร่องุ่นพระตะบอง

วันที่ 1 .           กรุงเทพ – พระตะบอง – วัดช้างเผือก – ศาลากลาง                    (กลางวัน/เย็น)

04.30 น.          พร้อมกัน ณ จุดนัดเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  

09.00 น.          ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับนำท่านผ่านพิธีการ ตรวจ

           คนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านออกเดินทางจากเมืองปอยเปตผ่านเมืองศรีโสภณ

          โดยรถปรับอากาศ ระหว่างการเดินทางท่านสามารถชมธรรมชาติทุ่งนา และความเป็นอยู่ของชาวบ้านกัมพูชา.

11.00น.           ถึงเมืองพระตะบอง รับประทานอาหารเที่ยง เป็นภัคตาคารอาหารท้องถิ่น

13.00น.           หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเข้าชมวัดช้างเผือกหรือวัดดำเริยซอ เป็นวัดในตระกูลอภัยภูเบศรที่สำคัญ

          แห่งหนึ่งในพระตะบอง ร่องรอยที่เห็นมีตราสัญลักษณ์ เหนือกรอบประตูด้านหน้าและหลังพระอุโบสถ ตรานั้น

         เป็นตราแผ่นดินรัชกาลที่ 5 แห่งพระราชอาณาจักรสยาม ต่อจากนั้นข้าชมศาลาว่าการเมือง อาคารคู่แฝดตึก

          เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ต้นแบบ ที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมุหเทศาภิบาลมณฑล บูรพา นำมาสร้าง

          เป็นศาลากลาง.

17.00น.          รับประทานอาหารมื้อเย็น หลังจากทานอาหารนำทุกท่านเข้า check in ที่โรงแรม พักผ่อนตามอัทธยาศัย.

วันที่ 2.    พระตะบอง – ปราสาทบานอน – แวะไร่องุ่น – ปราสาทเอกพนม       (เช้า/กลางวัน/เย็น )

08.00น.          หลังจากรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเยี่ยมชมปราสาทบานอนในอีกยุคหนึ่งที่สร้างเมือปี ค.ศ. 1000 กว่าๆ

                       ปราสาทบานอน หรือวัดบานอนเป็นสถาปัตยกรรมของศตวรรษ ที่ 11 กลางและจุดสิ้นสุดของศตวรรษที่ 12

                       การสร้างวัดบานอนถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมัน 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม ของประเทศ

                       กัมพูชา และเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและขึ้นชื่อของพระตะบอง โดยปราสาทบานอนมีหินในการสร้าง

                       ปราสาทบนภูเขา ตัวปราสาทยังคงสมบูรณ์ มีลวดลายการแกะสลักของหิน รวมถึงรูปการแกะสลักนางอัปสราที่

                       มีบนตัวปราสาท การขึ้นไปชมนั้นต้องเดินขึ้นบันไดหิน สร้างอยู่บนภูเขาสูง 400 เมตร เป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวนิยม                  

เที่ยวกันแต่ต้องเดินขึ้น บันไดกว่า 300 ขั้นตัวปราสาทสร้างอยู่บนยอดเขา พอขากลับจาก ปราสาทระหว่างทางแวะไร่องุ่น                     

เป็นไร่องุ่นพันธุ์ต่างประเทศ และมีโรงงานผลิตไวน์ ซึ่งเป็นไวน์ที่มีคุณภาพเยี่ยมและราคาถูก สามารถเที่ยวสวนองุ่นและ                 

 ชิมไวน์พระตะบอง และให้ท่านชิมไวน์ที่ รสชาติแสนอร่อย ต่อจากนั้นแวะหมู่บ้านทำปลาร้า ที่ทำมาจากปลาน้ำจืดจาก               

แม่น้ำสังแก ชาวบ้านทำอุตสาหกรรมการถนอมอาหารปลาตั้งแต่ระดับครัวเรือนจน ถึงระดับชุมชน แม่น้ำสังแกเป็นแม่น้ำ               

ที่ไหลไปทะเลสาบเขมรจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาหลากหลายชนิด จนกลายสินค้าปลาขึ้นของพระตบอง

13.00น.           รับประทานอาหารมื้อกลางวัน อาหารภัตตาคารท้องถิ่น

14.00น.           หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พาท่านชมปราสาทเอกพนมที่มีความโดดเด่นปราสาทเอกพนมสร้าง ขึ้น

                        ตั้งแต่สมัยพระนครซึ่งมีอายุพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งสร้างในยุคของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ณ ปัจจุบัน

                        ปราสาทเอกพนมยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่ ภาพแกะสลักยังคมชัดอยู่เลย ปราสาทนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ศาสนาฮินดู

                        ปัจจุบันมีวัดหลังหนึ่งที่ถูกสร้างไว้  ณ บริเวณปราสาทนี้เช่นกัน.. ตามเส้นทางสู่ปราสาทเเอกพนมจากเมืองพระตะบอง

                         โดยผ่านชุมชนต่าง ๆ และทุ่งนาที่เป็นธรรมชาติอันสวยงาม..

17.00น.            รับประทานอาหารมื้อเย็น หลังอาหารพาท่านกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัทธยาศัย.

วันที่ 3.     พระตะบอง – สถานีรถไฟพระตะบอง – city tour – วัดสำรอง – กลับปอยเปต           (เช้า/กลางวัน)

08.00น.             หลังรับประทานเช้าที่โรงแรม check out ออกเดินทางไปแวะถ่ายรูปที่สถานีรถไฟพระตะบอง และให้ท่าน

                         ได้ตามอัทธยาศัย City tour

10.00น.             นำท่านไปวัดสำรอง เป็นวัดเก่าแก่ แห่งหนึ่งในพระตะบอง ในวัดมีสิ่งปลูกสร้างภายในวัดแบบพุทธ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

                          มากมาย การตกแต่งตามสถานที่ภายในวัดอาทิทางเข้าอุโบสถ์หลังเก่าเหมือนกับทางเข้านคร ธม ในวัดยังมีเหมือน

                          กับ ปราสาทหลังเก่าไม่ใหญ่มาก แต่สูงโดยมีต้นไม้เล็กใหญ่เกาะขึ้นตามตัวปราสาทเหมือนกับว่ามีมานานแล้ว จากคำ

                          บอกเล่าของคนที่นี่บอกว่าไม่แน่ชัดว่าใครสร้าง แต่นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านนิยมมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

                           และในวัดสำรองแห่งนี้เป็นที่เก็บอัฐิของประชาชนกัมพูชาที่ไปอาศัยอยู่ในต่าง ประเทศสมัยสงครามเขมร

12.00น.              รับประทานอาหารมื้อเที่ยง อาหารภัตตาคารท้องถิ่น     

13.00น.              เดินทางกลับสู่ชายแดนปอยเปต

16.00 น.             ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อ

                           สินค้าที่ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ

17.00 น.             ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 21.30 น. โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจอัตราค่าบริการรวม 

 - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง   - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมระดับมาตราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)             

อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (1500 บาท)  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ   

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน     - ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้  

- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 300 บาท ต่อท่านต่อทริป (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย   บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว 

เอกสารการทำวีซ่า (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)

1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

 3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่ บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซพลอเรอร์ (ประเทศไทย) 

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง   การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 4,000 บาท  

ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย)  ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางบอน บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 191-4-12444-9

พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ 02-8149587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท   ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่  บริษัทแจ้งรับเอกสาร

กรณียกเลิกการเดินทาง         แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visitors: 45,674