3 วัน Play Golf เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา

  DOWN LOAD  PROGRAM 

รหัสสินค้า : 3d-playgolf-rep-4pax

ราคา

14,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 14,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Play Golf เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา 3 วัน 2 คืน 

เที่ยวปราสาทเมืองขอม – มหาปราสาทนครวัด

วันแรก            เมืองเสียมเรียบ - ตีกอล์ฟ สนามกอล์ฟ         (-/-/เย็น)

วันที่สอง         ตีกอล์ฟ - สนามกอล์ฟ   (เช้า/-/เย็น)

วันที่สาม         นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด    (เช้า/เที่ยง/เย็น)

อัตราค่าบริการรวม  

- กรีนฟรี สนามกอล์ฟ รถกอลฟ + แคดดี้ 18 หลุม 1 รอบ

ท่านสามารถเลือก Phokeethra Country Club หรือ สนามกอล์ฟ Angkor Golf Resort  ได้

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น  

- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ - ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน

- โรงแรมระดับมาตราฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน - ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (1,000,000 บาท)

Visitors: 40,724