5 วัน รับเสียมเรียบ นครวัด-ล่องเรือโตนเลสาบ-สีหนุวิวล์

SKU : 5d4nนครวัด-สีหนุวิวล์

Price

16,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 16,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

นครวัด - ล่องเรือโตนเลสาบ - สีหนุวิวล์ 5 วัน 4 คืน

ท่องแดนอารยะธรรม สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก

พิเศษ !!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า


วันแรก กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ (-/ - /เย็น)  


15.00 น.เดินทาง สู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

15.55 น.เดินทางถึงสนามบินเสียมเรียบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับทุกท่าน นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ 

เย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม

หลังจากนั้น นำท่าน Check in โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 


วันที่สอง เมืองนครธม- ปราสาทนครวัด- สีหนุวิวล์         (เช้า/เที่ยง/เย็น)  

07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศุนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน ชม ปราสาทบาปวน, ปราสาทพิมานอากาศ เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทราย นูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรากว่า 1,260 นาง   

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทาง สู่เมืองสีหนุวิวล์    นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

17.00 น.บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร 


วันที่สาม สีหนุวิวล์ - City Tour (เช้า/เที่ยง/เย็น)  

07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

 พักผ่อนอิสระ มี รถและไกด์ คอยบริการ 

12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่ายพักผ่อนอิสระ ตามอัธยาศัย มี รถและไกด์ คอยบริการ

 ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบทตามอัธยาศัย 


วันที่สี่ สีหนุวิวล์ - เสียมเรียบ - พนมเปญ     (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

 07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พักผ่อนอิสระ มี รถ และไกด์ คอยบริการ  

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร  

14.00 น. เดินทางสู่เมืองพนมเปญ


วันที่ห้า เจดีย์เงิน - พระราชวัง- พิพิภัณฑ์พนมเปญ- ตลาดรัสเซีย      (เช้า/เที่ยง/-) 

 เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check out

นำชมเจดีย์เงิน-พระราชวัง- พิพิษภัณฑ์ ณ กรุงพนมเปญ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายนครวัด ของที่ระลึกต่างๆ

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ออกเดินทาง อำลาเมืองพนมเปญ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  อัตราค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง 

- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ 

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา 1,500บาท ** กรณีไม่ใช่คนไทย**

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้      

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน

- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต หัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารการทำวีซ่ากรณีต่างชาติ

(ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ)

1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)

2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

บัตรประชาชน รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป

 Download Program 

Visitors: 45,670