นครวัด-ล่องเรือโตนเลสาบ-สีหนุวิวล์ 5 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า : 5d4nนครวัด-สีหนุวิวล์

ราคา

24,900.00 ฿


25,900.00 ฿

 (-4%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 24,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

นครวัด - ล่องเรือโตนเลสาบ - สีหนุวิวล์ 5 วัน 4 คืน

ท่องแดนอารยะธรรม สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก

พิเศษ !!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

กำหนดวันเดินทาง: สอบถามเจ้าหน้าที่อัตราบริการ : เริ่มต้นเพียง 25,900 บาท ต่อท่าน รวมตั๋วเครื่องบิน อาหาร ที่พัก(นักขัตฤกษ์ เพิ่ม 1000 บาท)


วันแรก กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ (-/ - /เย็น)  

12.30 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบิน 

Cambodia Angkor Air เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวกให้กับทุกท่าน   

15.00 น.เดินทาง สู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air   

15.55 น.เดินทางถึงสนามบินเสียมเรียบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับทุกท่าน นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ 

เย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม

หลังจากนั้น นำท่าน Check in โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 


วันที่สอง เมืองนครธม- ปราสาทนครวัด- สีหนุวิวล์         (เช้า/เที่ยง/เย็น)  

07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศุนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน ชม ปราสาทบาปวน, ปราสาทพิมานอากาศ เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทราย นูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรากว่า 1,260 นาง   

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทาง สู่เมืองสีหนุวิวล์  โดยสายการบินCambodia Angkor Air  

15.25 น.ถึงสนามบินเมืองสีหนุวิวล์  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

17.00 น.บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร 


วันที่สาม สีหนุวิวล์ - City Tour (เช้า/เที่ยง/เย็น)  

07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

 พักผ่อนอิสระ มี รถและไกด์ คอยบริการ 

12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บ่ายพักผ่อนอิสระ ตามอัธยาศัย มี รถและไกด์ คอยบริการ

 ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบทตามอัธยาศัย 


วันที่สี่ สีหนุวิวล์ - เสียมเรียบ     (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

 07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พักผ่อนอิสระ มี รถ และไกด์ คอยบริการ  

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร  

14.00 น.นำท่านสู่สนามบินเมืองสีหนุวิวล์ สู่เมืองเสียมเรียบ

โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air  นำท่านเข้าสู่ที่พัก 


วันที่ห้าต ลาดเก่าซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ      (เช้า/เที่ยง/-) 

 เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check out

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายนครวัด

10.45 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

11.30 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ   

13.05 น. ออกเดินทาง อำลาเมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน Cambodia Angkor Air    

14.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  อัตราค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง 

- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ 

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท) 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน Cambodia Angkor Air BKK-REP- KOS – KOS – REP -BKK (ชั้นปกติ)

และค่าภาษีสนามบินสนามบินทุกแห่ง

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

อัตราค่าบริการไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา 1,500บาท ** กรณีไม่ใช่คนไทย**

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้      

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน

- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต หัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารการทำวีซ่ากรณีต่างชาติ

(ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ)

1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)

2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

บัตรประชาชน รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.กรุณาจองมัดจำ 15,000 บาท ณ วันจอง ที่นั่ง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ

ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ 02-8149587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่  บริษัทแจ้งรับเอกสาร

กรณียกเลิกการเดินทาง 1.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด

2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

3. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

  

 Download Program