5 วันเริ่มเสียมเรียบ หริหราลัย พนมกุเลน

  DOWNLOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : 5d-rep-หริหราลัย-พนมกุเลน

ราคา

14,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 14,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรมพิเศษเจาะลึก กลุ่มปราสาท หริหราลัย

เสน่ห์ปราสาทขอมโบราณ - นครวัด – นครธม - บันทายศรี

ตาพรหม – เขาพนมกุเลน - ตลาดซาจ๊ะ  

5 วัน 4 คืน เริ่มสนามบินเสียมเรียบ

วันแรก           เมืองเสียมเรียบ –ปราสาทพระโค ปราสาทบากอง – ปราสาทโลเลย  (-/เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง        นั่งละเมาะ ชมกลุ่มปราสาทนครธม – ปราสาทบายน –ปราสาทบาปวน -                     

             ปราสาทพิมานอากาศ – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด      (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สาม  ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทบันทายสำเหร่  -ปราสาทแม่บุญตะวันออก  -ปราสาททนาคพัน – เขาพนมบาเค็ง   (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

วันที่สี่      เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ -เสียมเรียบ                (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่ห้า   เสียมเรียบ – องค์เจ็กองค์จอม เย็น          (เช้า/เที่ยง/เย็น)

ค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น   

- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน          

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)                         

- ค่าตั๋วพนมกุเลน       - ค่าตั๋วนครวัต 

Visitors: 26,530