3วัน-อังกอร์-เขาพนมกุเลน-เริ่มด่านอรัญ

รหัสสินค้า : 3วัน-อังกอร์-เขาพนมกุเลน-เริ่มด่านอรัญ

ราคา

10,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 10,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ซัว สะ ได .. อังกอร์ เขาพนมกุเลน 3 วัน

ชมมหาปราสาทนครวัด – เมืองพระนครธม

ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม  

ปราสาทสีชมพูบันทายสรี

ล่องเรือโตเลสาบ -ไนท์มาร์เก็ต - เขาพนมกุเลน   

3 วัน 2 คืน   (เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ)


วันแรก       อรัญประเทศ จ.สระแก้ว - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ      (-/เที่ยง/เย็น)


วันที่สอง   ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง     (เช้า/เที่ยง/เย็น)


วันที่สาม     เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ - ด่านปอยเปต           (เช้า/เที่ยง/-)


อัตราค่าบริการรวม  - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง   

- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน  

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)


อัตราค่าบริการไม่รวม  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (1500 บาท) 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ   - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน   

 - ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้  

- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 300 บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า)


Visitors: 40,727