ซุม ซวา กุม ..พระตะบอง 2 วัน

 DOWNLOAD  PROGRAM

SKU : 2dพระตะบอง

Price

7,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 7,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ซุม ซวา กุม ..พระตะบอง 2 วัน

ชมปราสาทบานอน - วัดช้างเผือก 2 วัน 1 คืน

(เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ)

พิเศษ !!! ชิมไวน์ไร่องุ่นพระตะบอง

 กำหนดการเดินทาง :  สอบถามเจ้าหน้าที่ 

วันแรกกรุงเทพ - พระตะบอง - วัดช้างเผือก - ศาลากลาง   (กลางวัน/เย็น) 

 04.30 น.พร้อมกันณจุดนัดเดินทางสู่ตลาดโรงเกลืออ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 09.00 น.ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับนำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านออกเดินทางจากเมืองปอยเปตผ่านเมืองศรีโสภณ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างการเดินทางท่านสามารถชมธรรมชาติทุ่งนา และความเป็นอยู่ของชาวบ้านกัมพูชา.  

11.00 น.ถึงเมืองพระตะบอง รับประทานเที่ยง เป็นภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

13.00 น.หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเข้าชมวัดช้างเผือกหรือวัดดำเริยซอ เป็นวัดในตระกูลอภัยภูเบศรที่สำคัญแห่งหนึ่งในพระตะบอง ร่องรอยที่เห็นมีตราสัญลักษณ์ เหนือกรอบประตูด้านหน้าและหลังพระอุโบสถ ตรานั้นเป็นตราแผ่นดิน รัชกาลที่ 5 แห่งพระราชอาณาจักรสยาม ต่อจากนั้นข้าชมศาลาว่าการเมือง อาคารคู่แฝดตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ต้นแบบ ที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมุหเทศาภิบาลมณฑล บูรพา นำมาสร้างเป็นศาลากลาง.  

17.00 น.รับประทานอาหารมื้อเย็น  

18.00 น.รับประทานอาหารแล้ว พาทุกท่านเข้า check in ที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย.  

วันที่สองพระตะบอง - ปราสาทบานอน - แวะไร่องุ่น - กรุงเทพ (เช้า/กลางวัน/)  

08.00 น.หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม check out พาทุกท่านเยี่ยมชมปราสาทบานอนในอีกยุคหนึ่งที่สร้างเมือ ปี ค.ศ. 1000 กว่า ปราสาทบานอน หรือวัดบานอนเป็นสถาปัตยกรรมของศตวรรษ ที่ 11 กลางและจุดสิ้นสุดของศตวรรษที่12 การสร้างวัดบานอนถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมัน 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม ของประเทศกัมพูชา และเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและขึ้นชื่อของพระตะบอง โดยปราสาทบานอนมีหินในการสร้างปราสาทบนภูเขา ตัวปราสาทยังคงสมบูรณ์ มีลวดลายการแกะสลักของหิน รวมถึงรูปการแกะสลักนางอัปสราที่มีบนตัวปราสาท 

การขึ้นไปชมนั้นต้องเดินขึ้นบันไดหิน สร้างอยู่บนภูเขาสูง 400 เมตร เป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวกันแต่ต้องเดินขึ้น บันไดกว่า 300 ขั้นตัวปราสาทสร้างอยู่บนยอดเขา พอขากลับจากปราสาทระหว่างทางแวะไร่องุ่น เป็นไร่องุ่นพันธุ์ต่างประเทศ และมีโรงงานผลิตไวน์ ซึ่งเป็นไวน์ที่มีคุณภาพเยี่ยมและราคาถูก สามารถเที่ยวสวนองุ่นและชิมไวน์พระตะบอง และให้ท่านชิมไวน์ที่รสชาติแสนอร่อย ต่อจากนั้นแวะหมู่บ้านทำปลาร้า ที่ทำมาจากปลาน้ำจืดจากแม่น้ำสังแก ชาวบ้านทำอุตสาหกรรมการถนอมอาหารปลาตั้งแต่ระดับครัวเรือนจน ถึงระดับชุมชน แม่น้ำสังแกเป็นแม่น้ำที่ไหลไปทะเลสาบเขมร จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาหลากหลายชนิด จนกลายเป็นสินค้าปลาขึ้นชื่อของพระตะบอง  

12.00 น .รับประทานอาหารมื้อเที่ยง อาหารภัตตาคารท้องถิ่น  

13.00 น.เดินทางกลับสู่ชายแดนปอยเปต  

16.00 น. ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ  

17.00 น.ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ   

21.00 น.โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


อัตราค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง   

- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พัก 1 คืน โรงแรมระดับมาตราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ   

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน     

- ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้  

- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 50 บาทต่อคน รวมเป็น 150 บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว

เอกสารการทำวีซ่า(เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)

1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)

2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้ แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพหรือท่านที่อยู่ต่าง

Visitors: 45,669