4วัน เริ่มด่านอรัญ เจาะลึกกลุ่มปราสาทหริหราลัย-พนมกุเลน

  DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 4dหริหราลัย-กุเลน-pp

Price

13,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 13,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore Cambodia พิเศษเจาะลึก กลุ่มปราสาท หริหราลัย

เสน่ห์ปราสาทขอมโบราณ - นครวัด – นครธม - บันทายศรี

 ตาพรหม – เขาพนมกุเลน - ตลาดซาจ๊ะ  

4 วัน 3 คืน เริ่มด่านอรัญประเทศ


วันแรก          ด่านอรัญประเทศ - เมืองเสียมเรียบ –ปราสาทพระโค ปราสาทบากอง – ปราสาทโลเลย  (-/เที่ยง/เย็น)


วันที่สอง        นั่งละเมาะ ชมกลุ่มปราสาทนครธม – ปราสาทบายน –ปราสาทบาปวน - ปราสาทพิมานอากาศ – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด      (เช้า/เที่ยง/เย็น) 


วันที่สาม         ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทบันทายสำเหร่  -ปราสาทแม่บุญตะวันออก  -ปราสาททนาคพัน – เขาพนมบาเค็ง  (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สี่            เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ  -องค์เจ็กองค์จอม - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)- ด่านอรัญประเทศ         (เช้า/เที่ยง/-)


ค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น    - ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน          - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)                         

- ค่าตั๋วพนมกุเลน       - ค่าตั๋วนครวัต 

Visitors: 45,670