4 วัน มรดกโลกเกาะแกร์ – เปิงกมนูร์-นครวัด-รับเสียมเรียบ

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 4dมรดกโลกเกาะแกร์ – เปิงกมนูร์-นครวัด-รับเสียมเรียบ

Price

13,000.00 ฿

Quantity to buy
Total 13,000.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

มรดกโลกเกาะแกร์ – เปิงกมนูร์ 4 วัน 3 คืน   

เมืองพระนคร มหาปราสาทนครวัด  รับสนามบินเสียมเรียบ


วันแรก    เมืองเสียมเรียบ - องค์เจ๊ก องค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ- Pub Street      (/เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง        เสียมเรียบ - เปิงกมนูร์ – ปราสาทเกาะแกร์ – ปราสาทปรัม – ปราสาทเนียงเขมา – ปราสาทดำไรกราบ – ปราสาทเบ็ง – ปราสาทลึงค์ – เสียมเรียบ    (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สาม ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สี่    โตนเลสาบ ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) - กรุงเทพ                                (เช้า/เที่ยง/-)


ค่าบริการรวม    - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง      - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น            

- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ   - ค่าที่พัก พักห้องละ 2-3 ท่าน      - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)      

Visitors: 45,678