4 วัน ด่านอรัญ นครวัด พนมกุเลน

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 4d3nAngkorkulenbkk

Price

11,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 11,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore Cambodia ปราสาทขอมโบราณ – โตนเลสาป นครวัด – นครธม - บันทายสรี – ตาพรหม - ตลาดซาจ๊ะ - พนมกุเลน  รับด่านอรัญประเทศ 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก           อรัญประเทศ จ.สระแก้ว - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ               (-/เที่ยง/-เย็น)

                       พร้อมกัน ณจุดนัดเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  

08.00 น.         ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ 

ปอยเปตประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

เที่ยง              บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ถึงเมืองเสียมเรียบ สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมร

ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ.ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่งดงาม

เย็น                บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย.

วันที่สอง        ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด               (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรทที่พัก

นำคณะสู่ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชม โคปุระหรือซุ้มประตู

ที่ลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามใน

การแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศุนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธม

เป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอด

พระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน  ชม ปราสาทบาปวน, ปราสาทพิมานอากาศ

 เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ในเมืองเสียมเรียบ)

จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่ราก

เกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต

15.00 น.       เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทราย นูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน

ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ

และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรากว่า 1,260 นาง

 เย็น               บริการอาหารเ-ย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม       เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ                                      (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า               บริการอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง

นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหิน

ธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์

นับพัน จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงไขข้อข้องใจในความ

ศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบด้วยตัวท่าน

เที่ยง            บริการอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกบนยอดเขา

 เชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำตกสมควร

นำท่านเดินทางสู่ วัดที่เก็บกระดูกของเหยื่อชาวเขมรแดงที่เมืองเสียมเรียบจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงเรียนสอนแกะสลักหินทราย

ที่ขึ้นชื่อในเมืองเสียมเรียบ

ค่ำ                  บริการอาหารเย็น ณ.ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง

วันที่สี่           เสียมเรียบ – ปอยเปต                                                                                    (เช้า/เที่ยง/-)

 เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายนครวัด

                       Option tour Angkor Museum   600 บาท / ท่าน *** ไม่รวมในค่าทัวร์ ***

                       Option tour Angkor Balloon  800 บาท / ท่าน *** ไม่รวมในค่าทัวร์ ***

อิสระพักผ่อนในเมืองเสียมเรียบ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชาซึ่ง

แกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด

16.00 น.      ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ  เชิญทุกท่านช็อปปิ้ง

เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ

 

นครวัด – นครธม - พนมกุเลน รับด่านอรัญประเทศ 4 วัน 3 คืน

*** รายละเอียดราคาเพิ่มเติมในเอกสารแนบ


      โรงแรม Monoreach หรือ Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า

กรณี เช่า รถตู้  Vip รับ ส่ง กรุงเทพ อรัญประเทศ ราคาเที่ยวละ 5500 บาท รวมน้ำมันแล้ว

ค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น    - ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน          - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (1500 บาท) 

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน - ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น ท่านละ 400 บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า)

- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย - บัตรประชาชน ตัวจริง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน ก่อนเดินทางหรือตามที่บริษัทแจ้งรับ

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.     แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

2.     แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด

3.     แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

4.     บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 

Visitors: 45,669