นครวัด พนมกุเลน 4 วัน 3คืน ทางรถเริ่ม กทม 8 ท่าน เดินทางได้เลย

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : 4d3nAngkorkulenbkk

ราคา

9,900.00 ฿


10,900.00 ฿

 (-9%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ซัว สะ ได .. อังกอร์ 4วัน

ท่องเทวาลัยเมืองเสียมเรียบ – เขาพนมกุเลน

ชมมหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม - ปราสาทสีชมพูบันทายสรี – ล่องเรือโตนเลสาป  

(ไป-กลับทางรถปรับอากาศ)

พิเศษ !!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

วันแรก                  กรุงเทพ - ปอยเปต  – เมืองเสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาป                                                   (- / เที่ยง / เย็น)

04.00 น.                 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา

เที่ยง                     บริการอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร สักการะ  ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ

                          นำท่าน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม

  เย็น                       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตมอัธยาศัย ณ  โรงแรม (4 Star) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง              บันทายสรี – เมืองพระนครธม –ตาพรหม – มหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง           (เช้า / เที่ยง / เย็น)

เช้า                         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน 

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรา จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง  ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

เย็น                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งสามล้อชมเมือง พร้อมนวดฝ่าเท้า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักตามอัธยาศัย

วันที่สาม              เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ                                                                (เช้า / เที่ยง / เย็น)

เช้า                         บริการอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม.  จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมงนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบ

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                          บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบทตามอัธยาศัย

วันที่สี่                  ช็อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ – ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ – ปอยเปต - กรุงเทพ    (เช้า / เที่ยง / -)

เช้า                         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทรายที่ขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด

เที่ยง                      บริการอาหารกลางวัน จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

15.00 น.                  เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ             

21.30 น.                  ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ