3 วัน มรดกโลกเกาะแกร์ - เปิงกมนูร์ ด่านอรัญ

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : มรดกโลกเกาะแกร์ - เปิงกมนูร์ 3 วัน 2 คืน ด่านอรัญ

Price

8,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

มรดกโลกเกาะแกร์ - เปิงกมนูร์ 3 วัน 2 คืน   (เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ)


วันแรก     ปอยเปต - องค์เจ๊ก องค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ- Pub Street

วันที่สอง        เสียมเรียบ - เปิงกมนูร์ – ปราสาทเกาะแกร์ – ปราสาทปรัม – ปราสาทเนียงเขมา – ปราสาทดำไรกราบ – ปราสาทเบ็ง – ปราสาทลึงค์ – เสียมเรียบ      

วันที่สาม   โตนเลสาบ – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ (เช้า/เที่ยง/-) 


  อัตราค่าบริการรวม  

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง   

- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาตราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน          

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

Visitors: 48,647