5 วัน บันทายฉมาร์ เกาะแกร์ บึงมีเรีย เขาพนมกุเลน เริ่มอรัญ

  DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : 5d-pp-บันทายฉมาร์-เกาะแกร์-บึงมีเรีย-พนมกุเลน

Price

17,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 17,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore มนต์เสน่ห์ขอมโบราณ – ปราสาทบันทายฉมาร์

กลุ่มปราสาท เกาะแกร์ - บึงมีเรีย - เขาพนมกุเลน

5 วัน 4 คืน ด่านอรัญประเทศ  


วันแรก     อรัญประเทศ จ.สระแก้ว - ปอยเปต -บันทายฉมาร์ -เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาป          (-/เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง    เทือกเขาพนมกุเลน–โบสถ์ลอยฟ้า–เทวาลัยใต้น้ำ-เสียมเรียบ–พิพิธภัณฑ์เสียมเรียบ (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สาม   เสียมเรียบ - เกาะแกร์ – บึงมีเรีย          (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สี่       นั่งละเมาะ ชมกลุ่มปราสาทนครธม – ปราสาทบายน –ปราสาทบาปวน -                     

ปราสาทพิมานอากาศ – นครธม –  ปราสาทนครวัด -พนมบาเค็ง              (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

วันที่ห้า     เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทตาพรหม- หมู่บ้านแกะสลักหินทราย – อรัญประเทศ     (เช้า/เที่ยง/-)

  ค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น    - ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน          - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)                         

- ค่าตั๋วพนมกุเลน       - ค่าตั๋วนครวัต             - ค่าตั๋วปราสาทเกาะแกร์ บึงมีเรีย บันทายฉมาร์

Visitors: 45,674