8 วัน เจาะลึก พนมเปญ สีหนุวิลล์ เสียมเรียบ รับสนามบินพนมเปญ

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 8d7nเจาะลึก-กัมพูชา-พนมเปญ-สีหนุวิลล์-เสียมเรียบ

Price

45,000.00 ฿

Quantity to buy
Total 45,000.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เจาะลึก กัมพูชา เที่ยวครบสูตร พนมเปญ สีหนุวิลล์

วัดพนม พระราชวังเขมรินทร์ กำโปงธม

เสียมเรียบ พาชมยอดเขาพนมกุเลน 

นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด 

8 วัน 7 คืน ขั้นต่ำ 4 ท่านเดินทาง

วันแรก พนมเปญ - สีหนุวิลล์ - ชิมอาหารซีฟูดส์ 


08.10 น.ถึงสนามบินกรุงพนมเปญ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคณะที่สนามบินเมืองพนมเปญ ....

จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองตากอากาศชายทะเล สีหนุวิลล์ ห่างจากพนมเปญประมาณ 246 กิโลเมตร  

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน 

 บ่ายนำท่านเข้าที่พักที่โรงแรม 

ให้ท่านพักผ่อนและเปลี่ยนอริยาบทที่โรงแรมที่พัก หรือจะเดินเล่นชมวิวชายทะเลที่ชายหาด Sokha และหาดโอจือเตียล 

ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของสีหนุวิลล์  ซึ่งติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดชายหาดในเอเซีย  

เย็นเชิญทุกท่านรับประทานอาหารทะเลสดๆ (ซีฟูดส์) 

และเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่สีหนุวิลล์ SOKHA HOTEL****) 


วันที่สองสีหนุวิลล์ - พนมเปญ - วัดพนม - พระราชวังเขมรินทร์ - เจดีย์เงิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่กรุงพนมเปญใช้เส้นทางเดิม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่ายถึง.กรุงพนมเปญ  นำท่านเดินทางสู่  พระราชวังหลวง “วังเขมรินทร์”   ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ชมวัดคู่วังคือ  วัดพระแก้ว  สักการะพระเจดีย์เงิน ..จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกัมพูชาภายในเก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าของกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าที่สุดราว 1,500 ปี จนถึงศิลปะสมัยบายนเมื่อ 800 ปีที่ผ่านมา จากนั้นชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

.จากนั้นเดินทางสู่ วัดพนม วัดที่เป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ .

.นำท่าน ชมอนุสาวรีย์อิสระภาพ  ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส 

 เย็นบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านพักตามอัธยาศัย.. (พักที่พนมเปญ PHNOM PENH HOTEL****)


 วันที่สามพนมเปญ - อุดงค์มีชัย - ลงแวก - พนมเปญ  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ..........จากนั้นนำคณะเดินทางสู่  เขาราชทรัพย์  หรือวัดอุดงค์ (นมัสการปราสาทหินแกะสลักคล้ายปราสาทตาพรมที่เสียมเรียบ แต่ใช้หินในยุค ปัจจุบัน)  

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  

บ่ายล่องเรือ ทะเลสาป  ซึ่งตำนานของแหล่งน้ำเล่าว่า ภรรยานอนรอสามีแต่ไม่กลับ  จึงเสียใจร้องไห้เสียใจกลายเป็นบึงขนาดใหญ่ 

 เย็นเดินทางกลับพนมเปญ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านพักตามอัธยาศัย.

(พักที่พนมเปญ PHNOM PENH HOTEL****)


วันที่สี่ พนมเปญ - กำโปงธม - สมโบรไพกุก - เสียมเรียบ 

 เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 09.00 น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ปราสาทสมโบรไพกุก หลังนั้น  

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จังหวัดกัมโปงธม  

บ่ายดูงานวิทยาลัยกัมโปงเฌอเตียล  แห่งอำเภอปราสาทซ็อมโบร์ ประเทศกัมพูชา ก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 กระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2548  ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์   รวมใช้เวลาก่อสร้างจนถึงวันนี้ราว 5 ปี ใช้งบประมาณไป 100 กว่าล้านบาท      เยี่ยมชมโรงเรียนและดูการเรียนการสอนของครู นักเรียน ในโรงเรียน ...หลังจากนั้นเดินเข้าสู่เมืองเสียมเรียบ  ค่ำถึงเมืองเสียมเรียบ ชมการแสดงชุดระบำอัปสร  ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงาม   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่ห้า เมืองหลวงเก่าเกาะแกร์ - ปราสาทกรอฮอม - ปราสาทบึงมาลา  

เช้าตื่นนอนทำธุระส่วนตัวให้ร่างกายสดชื่น จากนั้น..รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

07.00 น.ออกเดินทางสู่ เกาะแกร์ เมืองหลวงเก่าครั้งอดีตของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ซึ่งเคยใช้เป็นราชธานีอยู่ถึง 16 ปี 

10.00 น.ชมกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ ที่ประกอบด้วย ปราสาทกรอฮอม  เป็นปราสาทอิฐหลังใหญ่ที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระศิวะขนาดใหญ่และตื่นตาตะลึงกับ ปราสาทธม ซึ่งเป็นปราสาทรูปทรงปิรามิดแบบขั้นบันได ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานศิวะลึงค์ที่สร้างด้วยสำริดสูงถึง 19 เมตร  

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค  

13.00 น.เดินทางสู่ ปราสาทบึงมาลา หรือถูกขนานนามไว้ว่า ปราสาทนครวัดแห่งตะวันออก   ซึ่งเป็นปราสาทที่ยังไม่ได้รับการบูรณะ จึงทำให้เห็นปราสาทที่มีความงามแบบธรรมชาติที่ถูกทำลายลงด้วยกาลเวลา  

19.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 


 วันที่หก เขาพนมกุเลน - กบาลสะเปียน  

เช้าบริการอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง     นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลน  เป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำ  ล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบด้วยตัวท่าน  

เที่ยงบริการอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก    บริเวณลานเหนือน้ำตกบนยอดเขา  ...

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เขา กบาลสะเปียน ต่อด้วยการเดินเท้าขึ้นไปกบาลสะเปียนอีก 2 กิโลเมตร    กบาลสะเปียน สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอุททัยทิตยวรมันที่ 2 ปลายพุทธทศตวรรษที่ 16 ความน่าตื่นตะลึงของกลาบสะเปียน รูปสลักศิวลึงค์นับพันองค์คู่กับฐานโยนีใต้ท้องน้ำทีทมีหินทรายทอดตัวขนานไปกับสายธาร ยังมี ภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ภาพพรหมสี่หน้า ภาพตรีมูรติมีพระศิวะ พระพรหม และพระวิษณุ ประทับทรงอยู่ ในปรางค์ ปราสาท การสลักภาพมีทั้งแบบนูนสูงและต่ำ 


  วันที่เจ็ด ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด 

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำคณะเดินทางสู่ปราสาทบันทายสรี  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินสร้างด้วยหินทรายสีชมพู   ชมภาพแกะสลักภาพนูนต่ำที่แกะสลักได้อย่างละเอียดงดงาม   ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก  จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า

“บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านจะได้ชมความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้นเดินทาง สู่ปราสาทตาพรหมที่สร้างโดย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศกุศลให้แด่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคดดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต   

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บ่ายเดินทางสู่ เมืองพระนครธมผ่านเข้าประตูเมืองด้านทิศใต้ ที่มีซุ้มประตูแกะสลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์ 4 หน้า นำท่านเข้าชมปราสาทบายน สัมผัส “รอยยิ้มแห่งบายน” เป็นศูนย์กลางของ นครธมหรืออังก์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน ชมปราสาทบาปวน, ปราสาทพิมานอากาศ, ลานช้าง, ลานพระเจ้าขี้เรื้อน  

.เดินทางสู่นครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีที่ยิ่งใหญ่ อลังการงดงามตระการตาท่านจะได้ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน  ชมภาพแกะสลักนางอัปสราที่สวยงาม  นำท่านชมพระอาทิตย์อัสดงที่แสนสวยงามที่พนมบาเค็ง  เลือกซื้อของฝากที่ตลาดเก่าซาจ๊ะ อาทิ เครื่องเงิน, ผ้าพื้นเมือง, งานแกะสลักหิน ฯลฯ  

ค่ำบริการอาหารเย็น ณ.ภัตตาคาร ชมการแสดงชุดระบำอัปสรา ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงาม 


 วันที่แปด เมืองหริหราลัย - ปราสาทพระโค - ปราสาทบากอง - ปราสาทโลเลย  

เช้า ตื่นนอนทำธุระส่วนตัวให้ร่างกายสดชื่น จากนั้นรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พักเดินทางชมกลุ่มปราสาทแห่งเมืองหริหราลัย เมืองหลวงเก่าก่อนยุคนครวัด - นครธม ซึ่งประกอบไปด้วย   ปราสาทพระโค, ปราสาทบากอง และปราสาทโลเลย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

เดินทางชมกลุ่มปราสาททางทิศตะวันออกของเมืองพระนคร ซึ่งประกอบไปด้วย   ปราสาทเจ้าสายเทวดปราสาท ตาแก้ว,บันทายกเดย 

 เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร กลับโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านส่งสนามบินเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   

  ****************************************

  

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง    

- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น 

- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ   

- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

- ค่าประกันภัย (วงเงินประกัน 1,000,000 บาท)  

- ค่าตั๋ว Angkorwat

- ค่าตั๋ว พนมกุเลน 


อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี) 

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน    

- ค่าตั๋วเครื่องบิน     

- ค่าวีซ่ากัมพูชากรณีต่างชาติ 1500 บาท

 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

- บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป


เอกสารการทำวีซ่ากรณีต่างชาติ   (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทาง   เพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)

1. หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง

2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน


หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Visitors: 45,671