4 วัน หริหราลัย พนมกุเลน รับสนามบินเสียมเรียบ

 DOWNLOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : 4dหริหราลัย-กุเลน-REP

ราคา

12,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 12,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Explore Cambodia พิเศษเจาะลึก กลุ่มปราสาท หริหราลัย

เสน่ห์ปราสาทขอมโบราณ - นครวัด – นครธม - บันทายศรี

ตาพรหม – เขาพนมกุเลน - ตลาดซาจ๊ะ  

4 วัน 3 คืน เริ่มสนามบินเสียมเรียบ

ค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น   

- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ - ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)                         

- ค่าตั๋วพนมกุเลน       - ค่าตั๋วนครวัต 

Visitors: 27,693