3 วัน นครวัด นครธม รับสนามบินเสียมเรียบ

  DOWN LOAD PROGRAM 

SKU : 3d2nAngkorwat-siemreap

Price

11,700.00 ฿

Quantity to buy
Total 11,700.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

มนต์เสน่ห์แห่งปราสาทขอมโบราณ

โตนเลสาป – นครวัด – นครธม - บันทายศรี

ตาพรหม- ตลาดซาจ๊ะ  

รับสนามบินเสียมเรียบ 3 วัน 2คืน      วันแรก    เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาป – เขาพนมบาเค็ง       (-/เที่ยง/เย็น)


วันที่สอง  ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด      (เช้า/เที่ยง/เย็น)


วันที่สาม     เสียมเรียบ – วัดใหม่   (เช้า/เที่ยง/-)

Visitors: 53,636